Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Новий підхід до синтезу похідних 1,3,4,7-тетрагідро-2H-1,4-діазепін-2-ону
Артеменко А.М., Остапчук Є.М., Рябухін С.В., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез производных новой гетероциклической системы –7-тиа-5,8,11с-триазаиндено[1,2-c]флуорена
Верех Е.И., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Литвинов В.П.
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]
Реакції гетероциклізації на основі 2-хіназоліл- та 2-бензімідазолілацетонітрилів
Вінтоняк В.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М., Воловненко Т.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Флуоресцентні властивості 8-арил-3,5-ді[(е)-арилметиліден]-4-R-1,2,3,4,5,6,7,8-октагідро-дициклопентано[b,e]піридинів
Герасьов А.О., Валюк В.Ф., Пивоваренко В.Г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Реакція азациклізації типу "доміно" у синтезі конформаційно жорстких аналогів проліну
Григоренко О.О., Комаров І.В., Радченко Д.C.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез та перетворення 2-(3-хлор-2-хіноксалін-2-іл)-2-ціанацетамідів
Замкова І.О., Галаджий О.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Дослідження впливу складних ефірів полігліколів на процес окиснення циклогексану
Іващук О.С., Мельник Ю.Р., Реутський В.В.
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]
Нові похідні 4-азолідону з потенційною протимікробною та протитуберкульозною активністю
Кардопольцев А.С., Караїм Є.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького [Тези]
Кинетические закономерности каталитического ацидолиза эпихлоргидрина
Козорезова Е.И., Швед Е.Н., Усачев В.В.
Донецький національний університет [Тези]
Асимметрический синтез гидрокси- и полигидроксифосфонатов
Колодяжная А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез и свойства нитронафталевых ангидридов
Костик В.В., Федько Н.Ф.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова [Тези]
Взаимодействие бензо- и дибензокраун-эфиров с поверхностью аэросила
Краевская Н.С., Ткачук В.В.
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України [Тези]
Исследования комплексообразования в молекулах с межфрагментным переносом заряда
Крячко А.В., Рошаль А.Д., Пивоваренко В.Г.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина [Тези]
Циклізації продуктів арилювання 2-ацетилфурану і пірослизевої кислоти
Литвин Р.З., Горак Ю.І., Матійчук В.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка [Тези]
Изучение протолитических равновесий производных 3-тиазолил хромонов методами электронной спектроскопии
Львовская М.И., Рошаль А.Д., Хиля В.П.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина [Тези]
Комплексные соединения дифлавонолов с ионами Mg2+: устойчивость и спектральные свойства
Мороз В.В., Рошаль О.Д., Пивоваренко В.Г.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина [Тези]
Піримідини на основі геністеїну
Москвіна В.С., Клячина М.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Новий підхід до синтезу похідних 4,5-дигідропіразо[3,4-d]піримід-6-ону та 4,5-­дигідропіразо[3,4-d]піримідинів
Наумчик В.С., Рябухін С.В., Пласконь А.C., Тилтін А.К.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
2-трифторацетил-1,3-азолы – гетероциклические аналоги высокоэлектрофильных кетонов гексафторацетона и метилтрифторпирувата
Панов Д.М., Ходаковский П.В., Толмачев А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Використання триметилсилілхлориду в реакціях 3-формілхромонів з 1,3-бінуклеофілами
Пласконь А.С., Рябухін С.В., Толмачов А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Моделирование нанотрубок и наноторов
Руденко И.В., Михайленко А.В., Корнилов М.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Поведение диметиламинозамещенных конденсированных ароматических соединений в условиях реакции Вильсмайера
Семенова О.Н.
НТК "Інститут монокристалів", Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України [Тези]
Аминокислотные производные триазольных аналогов изофлавона
Семенюченко В.В., Шилин С.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Вплив природи амонійової солі на кінетику реакції епіхлоргідрину з м-нітробензойною кислотою
Спасюк Д.М., Синельникова М.А., Швед О.М.
Донецький національний університет [Тези]
Синтез и свойства 2-хлорметил-1-цианоиндолизина
Сысоев Д.А., Терещенко А.Д., Твердохлебов А.В., Тылтин А.К., Толмачёв А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Кінетика трансфазнокаталітичної реакції амінолізу активованих ефірів амінокислот
Терещенко Т.М., Баранова О.В., Шендрик О.М.
Донецький національний університет [Тези]
Наукометричне дослідження матеріалів всеукраїнських наукових конференцій студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (2000-2003 р.р.)
Трохименко А.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]