Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кінетичні закономірності розкладу гідропероксидів в присутності деяких металоорганічних комплексів перехідних металів
Андрійчук Ю.М., Букатар С.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Новый подход к синтезу λ5-фосфининов
Барнич Б.Б. , Священко Ю.В., Волочнюк Д.М., Костюк А.Н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Новий метод синтезу α-амінокислот, що містять ядро N-заміщеного піразолу
Берников Д.В. , Тарасенко К.В., Чекотило О.О., Толмачов А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Взаємодія похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу з 1-хлороалікізоціанатами
Бійцева А.В. , Сукач В.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез и стандартизация метода извлечения 3Н-амиксина из биологической среды
Борисюк И.Ю.
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України [Тези]
Нові похідні нафтохінону - потенційні біологічно активні сполуки
Бучацький М.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Синтез 9-фенилзамещенных имидазо[4,5-g]индолизин-2-она
Ломов Д.А., Варламов М.А. , Антонишин Я.Ю.
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка [Тези]
Синтез новых производных пиридин-4(1Н)-она
Верех Е.И. , Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Чернега А.Н., Литвинов В.П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля [Тези]
Кінетика реакції 4-нітрофенолу з епіхлоргідрином в присутності 3-нітро-N,N-диметиланіліну
Воловик О.В. , Петренко Є.М., Швед.О.М.
Донецький національний університет [Тези]
Синтез ініціаторів і мономерів з сахаридними фрагментами
Вуйцик Л.Б., Кінаш Н.І.
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]
Реакції пероксидів за бензильним зв'язком С-Н як метод синтезу нових реагентів для одержання пероксидних ініціаторів, мономерів і полімерів
Гевусь І.О., Когут А.М
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]
Синтез похідних 2-метил-6(8)-метокси-4-тіохінолінів як потенційних біологічно активних речовин
Генчева В.І., Завгородній М.П., Лабенська І.Б., Корнет М.М.
Запорізький національний університет [Тези]
Molecular, crystal and electronic structure of 2,2,4,4-tetrachlorodiphosphetanes
Gutov A.V., Marchenko A.P.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез и свойства 4-метил-3-карбоксиэтил-2-цианметилхинолина
Терещенко А.Д., Толмачев А.А., Дегтяренко А.С., Комаров И.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Исследования в ряду 2-ароил-3-аминобензофуранов
Детистов А.С., Заремба О.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина [Тези]
Использование производных енолятов 1,3-циклогександиона в синтезе некоторых гетероциклов
Ермолаев С.А., Горобец Н.Ю.
НТК "Інститут монокристалів", Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України [Тези]
Синтез, строение и окислительные свойства новых комплексов краун-эфиров с xроматами и галогенохроматами
Жовтяк О.Ю., Кирияк А.В., Зубатюк Р.И.
Одеський національний політехнічний університет [Тези]
Вплив поверхнево-активних речовин на процес гомогенно-каталітичного окиснення циклогексану
Іващук О.С., Мельник Ю.Р., Реутський В.В.
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]
Кінетика реакції бензойної кислоти з eпіхлоргідрином в присутності заміщених жирноароматичних N,N-диметиланілінів
Касьяненко Л.С., Синельникова М.А., Швед О.М.
Донецький національний університет [Тези]
Синтез та біологічні властивості xінолін-2-ілгідразонів та1,2,4-триазоло[4,3-а]-хінолінів
Коваленко Д.С., Уліщенко Є.О.
Запорізький національний університет [Тези]
Кінетика реакції заміщених оцтових кислот з епіхлоргідрином у присутності N, N-диметиланіліну
Козорезова О.І., Швед О.М., Усачов В.В., Пономарьов О.А.
Донецький національний університет [Тези]
Асиметричний синтез гідрокси- і полігіидроксифосфонатів
Колодяжна А.О
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Влияние состава и строения моно- и дибензо-краун-эфиров на их сорбционные свойства
Краевская Н.С.
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України [Тези]
Распределение продуктов гетеролиза бензгидрилбромида в присутствии трифенилвердазила в апротонных растворителях
Серебряков И.М., Крыжановская Е.Б.
Донецький національний університет [Тези]
Синтез и свойства [2-(хлорметил)-4-oксo-3(4H)-хиназолинил]ацетонитрилов и их тиеноаналогов
Кобко А.С., Кулик C.Н., Толмачёв А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Імідазольні аналоги ізофлавонів
Курдюкова І. В., Горбуленко Н.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Уреїди гідроксикоричних кислот
Кушнір О.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Квантово-химическое исследование комплексов моно-, ди- и триметилнафталинов с ионом серебра
Левандовский И.А., Шубина Т.Е.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" [Тези]
Похідні 2-амінотіазолу. Синтез та властивості
Лутохін І.О.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Дизайн комплексів фулеренів С60 та С70 з калікс[N]аренами
Михайленко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Вплив біс-четвертинних амонієвих солей на інгібування процесів солевідкладення та корозії
Михайловська Ю.В., Горечка В.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Синтез конформаційно жорсткої трифлуорометилзаміщеної α-амінокислоти для пептидних досліджень за допомогою 19F-ЯМР
Михайлюк П.К., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Дослідження реакцій циклічних нітроєнамінів з аліфатичнимита ароматичними ізотіоціанатами в присутності сильних основ
Швиденко К.В., Міщук О.О., Назаренко К.Г., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Вивчення ініціюючої здатності деяких пероксіестерів
Мороз Н.О.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Синтез ангулярних фуродигідропіранокумаринів
Москвіна В.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Новий підхід до синтезу похідних дигідропіримідинів та імідазолів
Наумчик В. С., Рябухін С. В., Пласконь А.C., Толмачов А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Стерео- и региоселективность многокомпонентного синтеза производных 4,5,6,7-тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,5-a]- пиримидина
Острась К.С., Лукинова Е.В., Горобец Н.Ю.
НТК "Інститут монокристалів", Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України [Тези]
Бенздиазепиноновые производные каликс[4]аренов
Павловская Т.В., Алексеева Е.А.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова [Тези]
Новые тритерпеновые гликозиды из листьев калопанакса семилопастного
Панов Д.А., Гришковец В.И.
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського [Тези]
Синтез та біологічна активність нових похідних бензофурану
Пліхта А.М
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Новий спосіб синтезу пентацикло[5.3.0.02,6.03,10.04,8]декан-5-он-2-карбонової кислоти
Родіонова Т. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" [Тези]
Реакція глікозилування в ряду триазольних аналогів ізофлавоноїдів
Семенюченко В.В., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
2-хлорметил-1-цианоиндолизин в реакциях синтеза конденсированных гетероциклов
Ковтуненко В.А., Сысоев Д.А., Терещенко А.Д.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Вплив природи розчинника на кінетику сольволізу 1-феніл-3-хлоропропену
Сокольніков О.О., Пономарьов М.Є.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" [Тези]
Нові трифлюорометилтіо-, сульфокси- та сульфонілімінопохідні етилену
Солтученко Л.В., Малєтіна І.І., Ягупольський Л.М., Гордієнко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез алкоксібензойних кислот та їх реакційна здатність при взаємодії з оксиранами
Спасюк Д.М., Синельникова М.А., Швед О.М.
Донецький національний університет [Тези]
Квантово-химическое исследование термодинамики N-комплексообразования бициклических 1,3,2-оксазаборолидинов с бораном
Кушко А.О., Танин В.О., Шамота Т.В., Т.Е. Шубина
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" [Тези]
Синтез бензо[f]бензо[4,5]імідазо[1,2-а] [1,8]нафтирідин-6-карбонітрилів
Тарасов А.В., Воловненко Т.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез и свойства 1-N-замещенных 6-амино-4-арил-2-оксо-1,2-дигидро-3-пиридинокарбонитрилов
Трофимчук С.А., Кондратюк К.М., Рябухин С.В., Толмачёв А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Вивчення кінетичних закономірностей реакції епіхлоргідрину з оцтовою кислотою в присутності 3-хлор-2-гідроксипропіл триметиламоній хлориду
Чепурна Т.А., Беспалько Ю.М., Швед О.М.
Донецький національний університет [Тези]
Окиснювальне бромування 2-фенілзаміщених імідазоазинів
Кутров Г.П., Коваленко Н.В., Черепаха А.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Комплекси галогенідів фосфору з 4-диметиламінопіридином та N-метилімідазолом
Швадчак В.В., Піпко С.Е.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Вплив орто-ефекту на реакційну здатність бензойних кислот в каталітичній реакції з епіхлоргідрином
Швед О.О., Синельникова М.А.
Донецький національний університет [Тези]
Структура катион-радикалов галогенадамантанов
Щербакова Ю.Е., Шубина Т.Е.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" [Тези]