Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кристаллическая и молекулярная структура новых серасодержащих гетероциклических соединений
Бут С.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез ω-пероксиалкілпохідних галактози
Вуйцик Л.Б.
Національний університет "Львівська політехніка"
Алкілзаміщені С-похідні бурштинового ангідриду - нові реагенти для одержання поверхнево-активних речовин
Гевусь І.О., Флейчук Р.І.
Національний університет "Львівська політехніка"
Адукти Міхаеля на основі гетероциклічних СН-кислот та арилгліоксалей в реакціях з 1,2-діамінобензолами
Гозалішвілі Л.Л., Колос Н.М., Сивоконь К.М.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Стереоселективний синтез гомологів 2,4-метанопроліну
Григоренко О.О., Артамонов О.С., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Новий підхід до синтезу 4'-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів
Демченко С.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Гидразинолиз эфиров 1,4-дигидропиридиндикарбоновых кислот
Долматова О.И., Воевудский М. В., Пугачева А. С., Нестерова Е. Ю.
Дніпропетровський національний університет
Новые окислительные системы на основе N-гидроксифталимида
Жук Т.С., Гунченко П.А., Фокин А.А.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Синтез сульфонамидов на основе эндикового ангидрида
Жураковский А.А., Бондаренко А.В., Шевченко О.Л., Бондаренко Я.С.
Дніпропетровський національний університет
Cинтез производных пирроло- и фуро[2,3-c]-2,7-нафтиридина
Завада А.В., Твердохлебов А.В., Толмачев А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Cинтез производных пирроло[1,2-a]хиназолина на основе амидов антраниловой кислоты
Иминов Р.Т., Твердохлебов А.В., Толмачев А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Димерізація 3-(2-Оксо-2-арилетилиден)-2-оксиндолів
Калюжний А.Л., Папонов Б.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Получение прекурсоров для синтеза тииранов нового ряда
Капітанов І.В., Орлов М.А.
Донецький національний університет
Вплив будови краун-етерів на їх взаємодію з поверхнею аеросилів
Краєвська Н.С.
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Синтез 4-арилспіробензопіран-2-онів та їх тіонів. Реакції з нуклеофільними реагентами
Москвіна В.С., Гаразд Я.Л., Гаразд М.М., Хиля В.П., Туров О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Отримання діамідів ряду норборнена
Пальчиков В.О., Придьма С.О., Лавриненко С.П.
Дніпропетровський національний університет
N-замещённые 2-имино-3-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-кумарины
Детистов А.С., Плехов А.В., Заремба О.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Синтез функциональных уретанов на основе производных 2,6-диметилдиникотиновой кислоты
Пугачева А.С., Нестерова Е. Ю., Воевудский М. В.
Дніпропетровський національний університет
Синтез конформаційно утрудненого спіроциклічного аналогу глутамінової кислоти
Радченко Д.С., Григоренко О.О., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Триметилхлорсилан – перспективный реагент в реакциях конденсации и гетероциклизации
Рябухін С.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез похідних бензімідазолохіназоліну
Сидоренко Д.Ю., Орлов В.Д.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Застосування о-галогенметилбензонітрилу для синтезу азотвмісних гетероциклів
Сисоєв Д.О., Ковтуненко В.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез 9-арил-2-оксо-2Н-бензо[5,6][1,8 нафтиридино-[1,2-а] хіназолін-6-карбонітрилів
Тарасов А.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Особенности протолитических равновесий производного α -пирона в различных средах
Тиханов Д.О., Львовска М.І., Яременко Ф.Г., Рошаль О.Д.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Нові 3-сульфоніламідо-4-гідроксотіолан-1,1-діоксиди
Безуглий М.Ю., Шайтанов П.В., Ярмолюк С.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2-арил-3-гідроксихінолони, новий клас сольватохромних барвників, що мають двосмугову флуоресценцію
Ющенко Д.А., Швадчак В.В., Білокінь М.Д., Пивоваренко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кислотно-основна рівновага амінооцтової кислоти у оцтовій кислоті
Бабій В.О., Шевцова Т.В., Кирик Т.І.
Національний авіаційний Університет
Кінетичні закономірності окиснення диметилсульфоксиду гідроген пероксидом у надосновних середовищах
Беженар Б.В., Гончарук І.П.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Синтез та флуоресцентні властивості 2-гетарил-3-гідроксихінолонів
Білокінь М.Д., Ющенко Д.А., Пивоваренко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Пошук нових біологічно активних речовин у ряду онієвих похідних нафтохінону
Бучацький М.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Синтез и реакции производных 2-(тиазол-2-ил)акрилонитрила
Верех Е.И., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Абраменко В.Л., Фролов К.А., Литвинов В.П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Борнілсукцинати. Синтез за реакцією Віттіга
Вольська Г.Л., Михалюк С.В., Листван В.В.
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Циклізації продуктів арилювання 1-(2-фурил)-1-пропанону та 1-(2-фурил)-1-бутанону
Горак Ю.І., ЛитвинР.З., Матійчук В.С., Обушак М.Д.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Дослідження реакції тіоціанатоарилювання 3-хлор-2-метилпропену методом високоефективної рідинної хроматографії
Горбовий П.П., Петрушка Б.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Трифенілфосфонієві похідні ізоксазолу. Синтез та властивості
Гукасова Е.Л.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Синтез комбинаторной библиотеки веществ ряда 5-(1H-5-пиразолил)-1,2,4-оксадиазолов
Бондаренко А.Б., Детістов О.С. , Заремба О.В., Москаленко А.И.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Синтез та біологічна активність нових похідних феноксиоцтової кислоти
Єфтеньєва Р.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Досліження впливу каталітичних розчинів на процес окиснення циклогексану
Іващук О.С., Мельник Ю.Р., Реутський В.В.
Національний університет "Львівська політехніка"
Реакція циклоприєднання в заміщенних в ізоіндолохіназолонах та його гетероаналогах
Кисіль А.І., Войтенко З.В., Туров О.В., Wolf J.G.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Реакції Міхаеля 3-меркапто-1,2,4-триазолу з похідними малеїниміду
Силенко О.М. Матвіюк Т.В. Войтенко З.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив розчинників на реакцію ацилювання гідропероксиду кумолу хлорангідридами карбонових кислот
Лягу Л.Б., Мороз Н.О.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Взаємодія 1-метил-2-фурил-1,2,3-триазоло[5,1-a]ізоіндолу з малеїнімідами
Островський Д.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Новые гликозиды из листьев kalopanax septemlobum var. typicum
Панов Д.А., Гришковец В.И.
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Cинтез похідних 3-гідроксибензо[g]хінолін-4-онів
Білокінь М.Д., Ющенко Д.А., Пивоваренко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Взаємодія 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з амінокислотами
Поступаленко В.Ю., Хиля O.В., Воловенко Ю.M.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез стибій (ІІІ) сульфіду з органічних прекурсорів
Драгонюк М.А., Свіржевська О.В., Проц Д.І.
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
Препаративний метод синтезу 2,2-диметил-1,3-діоксолан-4-ону та використання його для синтезу амідів гліколевої кислоти
Северенчук І.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Реакция Манниха в синтезе N,S-содержащих гетероциклов
Стоянова М.А., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Литвинов В.П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Дизайн комплексів фулерену C60 з каліксаренами
Струнгар А.В.,Михайленко О.В.
Національний авіаційний Університет
Тиокарбамоилацетанилиды в синтезе функционально замещенных производных никотинамида
Фролов К.А., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Литвинов В.П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Аміноліз активованих ефірів амінокислот в умовах трансфазного переносу
Шамдан Л.В., Баранова О.В., Шендрик О.М
Донецький національний університет