Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Процеси переестерифікації технічних олій, як важливий напрямок комплексної їх переробки в новій екологічнобезпечні матеріали
Кириченко В.В. , Полумбрик О.В.
Національний університет харчових технологій
Синтез і властивості конденсованих похідних 1,3,4-тіадіазину
Дубровський Р.О., Обушак М.Д., Мартяк Р.Л.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Разложение субстратов-экотоксикантов в супрамолекулярных средах
Богуцкая К.В., Вахитова Л.Н., Таран Н.А.
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
Нові функціональні похідні бензо[2,1]тіазину
Попов К. С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дослідження ліпофільності конденсованих похідних тіазолідону з норборненовим фрагментом у молекулі
Олійник І.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Новый метод синтеза 1,2,2-трифторвинил-, 1,2-дифтор-2-хлорвинил бензотиазолов и красителей с атомами фтора в полиметиновой цепи на их основе
Бурденюк О.И., Речицкий А.Н., Ягупольский Л.М.
Херсонский государственный университет
Топологія трансфазнокаталітичної реакції амінолізу в системі хлороформ/вода.
Владика Ю.М., Баранова О.В., Шендрик О.М.
Донецький національний університет
Синтез и гликозирующая активность гликозилдоноров на основе лактама нормурамовой кислоты
Петрук А.С., Пертель С.С., Какаян Е.С., Чирва В.Я.
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Вивчення впливу структури на протитурбекульозну активність гідразидів феніл- та γ-піридинкарбонових кислот з використанням квантово-хімічних розрахунків
Драпак І.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Влияние органической серы на технологические свойства углей.
Сафин В.А., Бутузова Л.Ф.
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
Ефективний синтез 4,6-диметил-2,3-диціанопіридину
Гордієнко О.В., Кучерак О.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез новых производных циклопента[c]пиридина
Доценко В. В., Верех Е.И., Литвинов В. П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Метод получения полифункционального лактона
Жураковский А.А., Бондаренко Я.С., Тарабара И.Н.
Дніпропетровський національний університет
Синтез та властивості N-заміщених амідів 5-аміно-4-піразолкарбонових кислот
Ліщинський А.А., Больбут А.В., Вовк М.В., Гордієнко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез амінокислотних похідних 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів
Поступаленко В.Ю., Хиля О.В., Воловенко Ю.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Однореакторный синтез производных пиримидо [6,1-b][1,3,5]тиадиазина
Доценко В. В., Фролов К. А., Бондаренко М.Б., Литвинов В. П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Сравнительная характеристика реакционной способности сложноэфирной и карбаматной групп в реакции гидразинолиза
Пугачева А.С., Нестерова Е. Ю., Станкевич О. С.
Дніпропетровський національний університет
Некоторые новые реакции койевой кислоты
Згонник В.А., Шелякин В.В., Лозинский М.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стереоселективный синтез и строение алкилтиопрозводных аминокетен-S,N-ацеталей на основе тетрагидро-2,4-фурандиона
Згонник В.А., Шелякин В.В., Чернега А.Н., Лозинский М.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Етил 3-(бромметил)-1-бензофуро(тієно)-2-карбоксилати, як синтетичні еквіваленти 1,4-диелектрофільних синтонів
Сипченко В.В., Гуцул Р.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Термодинамика комплексообразования фуллеренов С20, С60 И С70 с некоторыми производными тиакаликс[4]арена
Струнгар А.В., Михайленко О.В., Бабий О.В.
Національний авіаційний Університет
Синтез уретанов на основе азида 2,6-диметил-5-этоксикарбонилникотиновой кислоты
Пугачева А.С., Нестерова Е.Ю., Станкевич О.С.
Дніпропетровський національний університет
Синтез нових похідних 1,3-диметилурацилу
Янчук М.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Возможности улучшения процесса коксообразования в присутствии пластика
Булыга О.С., Маковский Р.В., Бутузова Л.Ф., Шевкопляс В.Н.
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
Взаимодействие 1,3-диметил-5-формилурацила с электронно-обогащенными амино-гетероциклами
Колодич С.Є., Митюк А.П., Толмачев А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез 2-карбокси-3-амінометил- біцикло[2.2.1]гептану як потенційного противірусного лікарського засобу
Гайдай А.В., Петрова С.Б., Левандовський І.А., Шубіна Т.Е.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Дослідження напрямку циклізації віцинальних дигалоген гетероциклів з модифікованими S,N-бінуклеофілами.
Максимов Н.Б., Дубініна Г.Г., Головач С.М., Воловенко Ю.М., Толмачов А.О.
Інститут агроекології та біотехнології УААН
Спектральные свойства производных N-алкил-1,4-дигидропиридинов
Москаленко С. М., Григорович А. В., Пивоваренко В. Г
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Природа електронних переходів 5H-ізохіноліно [2,3-а]хіназолін 5,12(6H)-діона та його тієнопіримідинових аналогів
Вінійчук О.О., Задорожній О.О., Качковський О.Д.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Трет-аміноефект у синтезах арил- та гетарилзаміщених похідних піроло- та піридо[1,2-а]хінолінів та їх аналогів
Кучер О.В., Горуля О. П., Твєрдохлєбов А. О., Толмачов А. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка