Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перші місця:

Реакції гетероциклізації на основі 2-хіназоліл- та 2-бензімідазолілацетонітрилів
Вінтоняк В.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М., Воловненко Т.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Використання триметилсилілхлориду в реакціях 3-формілхромонів з 1,3-бінуклеофілами
Пласконь А.С., Рябухін С.В., Толмачов А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Другі місця:

Реакція азациклізації типу "доміно" у синтезі конформаційно жорстких аналогів проліну
Григоренко О.О., Комаров І.В., Радченко Д.C.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Новий підхід до синтезу похідних 4,5-дигідропіразо[3,4-d]піримід-6-ону та 4,5-­дигідропіразо[3,4-d]піримідинів
Наумчик В.С., Рябухін С.В., Пласконь А.C., Тилтін А.К.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Поведение диметиламинозамещенных конденсированных ароматических соединений в условиях реакции Вильсмайера
Семенова О.Н.
НТК "Інститут монокристалів", Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України [Тези]
Аминокислотные производные триазольных аналогов изофлавона
Семенюченко В.В., Шилин С.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Треті місця:

Синтез и свойства 2-хлорметил-1-цианоиндолизина
Сысоев Д.А., Терещенко А.Д., Твердохлебов А.В., Тылтин А.К., Толмачёв А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Моделирование нанотрубок и наноторов
Руденко И.В., Михайленко А.В., Корнилов М.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
2-трифторацетил-1,3-азолы – гетероциклические аналоги высокоэлектрофильных кетонов гексафторацетона и метилтрифторпирувата
Панов Д.М., Ходаковский П.В., Толмачев А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Флуоресцентні властивості 8-арил-3,5-ді[(е)-арилметиліден]-4-R-1,2,3,4,5,6,7,8-октагідро-дициклопентано[b,e]піридинів
Герасьов А.О., Валюк В.Ф., Пивоваренко В.Г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Кращі стендові доповіді:

Синтез производных новой гетероциклической системы –7-тиа-5,8,11с-триазаиндено[1,2-c]флуорена
Верех Е.И., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Литвинов В.П.
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]
Піримідини на основі геністеїну
Москвіна В.С., Клячина М.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]