Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перші місця:

Синтез конформаційно жорсткої трифлуорометилзаміщеної α-амінокислоти для пептидних досліджень за допомогою 19F-ЯМР
Михайлюк П.К., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Стерео- и региоселективность многокомпонентного синтеза производных 4,5,6,7-тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,5-a]- пиримидина
Острась К.С., Лукинова Е.В., Горобец Н.Ю.
НТК "Інститут монокристалів", Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України [Тези]

Другі місця:

Синтез, строение и окислительные свойства новых комплексов краун-эфиров с xроматами и галогенохроматами
Жовтяк О.Ю., Кирияк А.В., Зубатюк Р.И.
Одеський національний політехнічний університет [Тези]
Распределение продуктов гетеролиза бензгидрилбромида в присутствии трифенилвердазила в апротонных растворителях
Серебряков И.М., Крыжановская Е.Б.
Донецький національний університет [Тези]
Синтез и свойства [2-(хлорметил)-4-oксo-3(4H)-хиназолинил]ацетонитрилов и их тиеноаналогов
Кобко А.С., Кулик C.Н., Толмачёв А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез ангулярних фуродигідропіранокумаринів
Москвіна В.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Треті місця:

Синтез бензо[f]бензо[4,5]імідазо[1,2-а] [1,8]нафтирідин-6-карбонітрилів
Тарасов А.В., Воловненко Т.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Бенздиазепиноновые производные каликс[4]аренов
Павловская Т.В., Алексеева Е.А.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова [Тези]
Дослідження реакцій циклічних нітроєнамінів з аліфатичнимита ароматичними ізотіоціанатами в присутності сильних основ
Швиденко К.В., Міщук О.О., Назаренко К.Г., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Асиметричний синтез гідрокси- і полігіидроксифосфонатів
Колодяжна А.О
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Заохочувальний диплом:

Реакції пероксидів за бензильним зв'язком С-Н як метод синтезу нових реагентів для одержання пероксидних ініціаторів, мономерів і полімерів
Гевусь І.О., Когут А.М
Національний університет "Львівська політехніка" [Тези]

Кращі стендові доповіді:

Нові похідні нафтохінону - потенційні біологічно активні сполуки
Бучацький М.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Тези]
Синтез новых производных пиридин-4(1Н)-она
Верех Е.И. , Доценко В.В., Кривоколыско С.Г., Чернега А.Н., Литвинов В.П.
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля [Тези]
Новий спосіб синтезу пентацикло[5.3.0.02,6.03,10.04,8]декан-5-он-2-карбонової кислоти
Родіонова Т. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" [Тези]