Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перші місця:

Димерізація 3-(2-Оксо-2-арилетилиден)-2-оксиндолів
Калюжний А.Л., Папонов Б.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Триметилхлорсилан – перспективный реагент в реакциях конденсации и гетероциклизации
Рябухін С.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Другі місця:

Стереоселективний синтез гомологів 2,4-метанопроліну
Григоренко О.О., Артамонов О.С., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез конформаційно утрудненого спіроциклічного аналогу глутамінової кислоти
Радченко Д.С., Григоренко О.О., Комаров І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез похідних бензімідазолохіназоліну
Сидоренко Д.Ю., Орлов В.Д.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Синтез 9-арил-2-оксо-2Н-бензо[5,6][1,8 нафтиридино-[1,2-а] хіназолін-6-карбонітрилів
Тарасов А.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Треті місця:

2-арил-3-гідроксихінолони, новий клас сольватохромних барвників, що мають двосмугову флуоресценцію
Ющенко Д.А., Швадчак В.В., Білокінь М.Д., Пивоваренко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез 4-арилспіробензопіран-2-онів та їх тіонів. Реакції з нуклеофільними реагентами
Москвіна В.С., Гаразд Я.Л., Гаразд М.М., Хиля В.П., Туров О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Cинтез производных пирроло- и фуро[2,3-c]-2,7-нафтиридина
Завада А.В., Твердохлебов А.В., Толмачев А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Новые окислительные системы на основе N-гидроксифталимида
Жук Т.С., Гунченко П.А., Фокин А.А.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Новий підхід до синтезу 4'-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів
Демченко С.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Синтез ω-пероксиалкілпохідних галактози
Вуйцик Л.Б.
Національний університет "Львівська політехніка"

Заохочувальний диплом:

Застосування о-галогенметилбензонітрилу для синтезу азотвмісних гетероциклів
Сисоєв Д.О., Ковтуненко В.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кращі стендові доповіді:

Cинтез похідних 3-гідроксибензо[g]хінолін-4-онів
Білокінь М.Д., Ющенко Д.А., Пивоваренко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Препаративний метод синтезу 2,2-диметил-1,3-діоксолан-4-ону та використання його для синтезу амідів гліколевої кислоти
Северенчук І.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка